Różaniec

TAJEMNICE RADOSNE

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami..."

2. Nawiedzenie św. Elżbiety.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

3. Narodzenie Pana Jezusa.

Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

4. Ofiarowanie Jezusa  w świątyni.

Rodzice przynieśli Dzieciątko do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu.

5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu, i odpowiedziami.

TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.

Gdy Jezus wchodził do wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie".

2. Objawienie Jezusa na weselu w Kanie.

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie...".

3. Głoszenie przez Pana Jezusa Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.

Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz.

5. Ustanowienie Eucharystii.

Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje". Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów".

TAJEMNICE BOLESNE

1. Modlitwa i konanie Jezusa w Ogrójcu.

Jezus rzekł do nich: "Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie". A sam oddalił się, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie".

2. Biczowanie Pana Jezusa.

Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować.

3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

Żołnierze uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę, przy tym pluli na niego, szydzili, brali trzcinę i bili po głowie, mówiąc: "Witaj królu Żydowski".

4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię.

Jezus sam dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.

5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Jezus zawołał donośnym głosem: "Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego." Po tych słowach oddał ducha.

TAJEMNICE CHWALEBNE

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj; zmartwychwstał.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.

Jezus podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

3. Zesłanie Ducha Świętego.

Ukazały się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.

4. Wniebowzięcie Matki Bożej.

Błogosławiona jesteś, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi.

5. Ukoronowanie Matki Bożej w niebie.

Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Kategoria: