Dokumenty kościelne

Apostolic Letter Motu Proprio Stella Maris on the Maritime Apostolate

APOSTOLIC LETTER
"MOTU PROPRIO"
STELLA MARIS
ON THE MARITIME APOSTOLATE

 

“Stella Maris” (“Star of the Sea”) has long been the favourite title by which people of the sea have called on her in whose protection they have always trusted: the Blessed Virgin Mary. Her son, Jesus Christ, accompanied his disciples in their vessels (1), helped them in their work and calmed the storms (2).

Apostolic Letter Novo Millennio Ineunte of His Holiness Pope John Paul II

APOSTOLIC LETTER
NOVO MILLENNIO INEUNTE
OF HIS HOLINESS POPE JOHN PAUL II
TO THE BISHOPS CLERGY AND LAY FAITHFUL
AT THE CLOSE OF THE GREAT JUBILEE OF THE YEAR 2000

 

To my Brother Bishops,
To Priests and Deacons,
Men and Women Religious
and all the Lay Faithful.

1.At the beginning of the new millennium, and at the close of the Great Jubilee during which we celebrated the two thousandth anniversary of the birth of Jesus and a new stage of the Church's journey begins, our hearts ring out with the words of Jesus when one day, after speaking to the crowds from Simon's boat, he invited the Apostle to "put out into the deep" for a catch: "Duc in altum" (Lk 5:4). Peter and his first companions trusted Christ's words, and cast the nets. "When they had done this, they caught a great number of fish" (Lk 5:6).

List Apostolski Novo Millennio Ineunte Ojca Świętego Jana Pawła II

LIST APOSTOLSKI
NOVO MILLENNIO INEUNTE
OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
DO BISKUPÓW, DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH
NA ZAKOŃCZENIE WIELKIEGO JUBILEUSZU ROKU 2000

Do Biskupów,
do Kapłanów i Diakonów,
do Zakonników i Zakonnic
oraz wszystkich Wiernych

1. Na początku nowego tysiąclecia, gdy kończy się rok Wielkiego Jubileuszu, w którym świętowaliśmy uroczyście dwutysięczną rocznicę narodzin Chrystusa, i gdy przed Kościołem otwiera się nowy etap drogi, rozbrzmiewa w naszych sercach echo słów, jakimi pewnego dnia Jezus, skończywszy przemawiać do tłumów z łodzi Szymona, wezwał Apostoła, aby «wypłynął na głębię» na połów ryb: Duc in altum (Łk 5, 4). Piotr i jego pierwsi towarzysze zaufali słowu Chrystusa i zarzucili sieci. «Skoro to uczynili, zagarnęli (...) wielkie mnóstwo ryb» (Łk 5, 6).

List Apostolski motu proprio papieża Jana Pawła II o Duszpasterstwie Ludzi Morza

List apostolski motu proprio
Papieża Jana Pawła II
o Duszpasterstwie Ludzi Morza

Ludzie morza od dawna nazywają imieniem Stella Maris Tę, w której opiekę zawsze ufali - Maryję Pannę. Jej Syn Jezus Chrystus zawsze towarzyszył swoim uczniom w przeprawach łodzią, pomagał im w trudach codziennej pracy i uspakajał burze. Także Kościół towarzyszy ludziom morza i troszczy sie o potrzeby duchowe tych, którzy przez życie i pracę związani są z morzem...